open:fisher

Fisher

curl -sL https://raw.githubusercontent.com/jorgebucaran/fisher/main/functions/fisher.fish | source && fisher install jorgebucaran/fisher


  • open/fisher.txt
  • 마지막으로 수정됨: 2023/04/03 07:31
  • 저자 MORO